Nejlevnější povinné ručení

Obchodní podmínky poskytovatele jazykových kurzů

OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE JAZYKOVÝCH KURZŮ

 

I. VÝKLADOVÁ PRAVIDLA

 1. Pro účel těchto obchodních podmínek mají následující výrazy psané s velkým počátečním písmenem níže uvedený význam:

a) VOP se rozumí tyto obchodní podmínky;

b) Poskytovatelem se rozumí Global Investment Planners, s.r.o., IČ: 283 22 568, se sídlem Horní lán 9, Olomouc, PSČ: 779 00, který (mimo jiné) v rámci své podnikatelské činnosti provozuje webový portál www.bez-jazykovky.cz a samostatně poskytuje i jazykové kurzy na tomto portálu nabízené ;

c) Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená v souladu s těmito VOP ve smyslu ust. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále je „OZ“). Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně Klienta či Poskytovatele, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

d) Klientem se rozumí osoba, která uzavřela s Poskytovatelem Smlouvu;

e) Smluvní stranou se rozumí Klient a Poskytovatel nebo kdokoli z nich;

f) Webovým portálem se rozumí webový portál, na němž jsou nabízeny jazykové kurzy Poskytovatele a jenž je provozován na internetových stránkách www.bez-jazykovky.cz.

g) Kurzovné znamená cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění akceptace Smlouvy, kterou je Klient povinen zaplatit Poskytovateli za jazykový kurz.

h) Ceníkem znamená aktuální ceník jazykových kurzů ke dni uzavření Smlouvy, který je zveřejněný na internetových stránkách www.bez-jazykovky.cz. Aktuální znění Ceníku zveřejněné na výše uvedených internetových stránkách se považuje za součást těchto VOP. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny cen v Ceníku.

 

II. NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

 1. Návrh na uzavření Smlouvy činí Poskytovatel prostřednictvím prezentace jazykového kurzu, jakož i Kurzovného na Webovém portálu.

 

III. AKCEPTACE NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

 1. Klient je oprávněn akceptovat návrh na uzavření Smlouvy pouze tehdy, pokud se zaregistroval jako uživatel na Webovém portálu a pokud vyslovil souhlas s aplikací těchto VOP.
 2. V rámci akceptace návrhu na uzavření Smlouvy se Klient zavazuje zvolit některý z nabízených způsobů úhrady Kurzovného.
 3. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Poskytovatel informuje Klienta elektronickou cestou, že akceptace návrhu na uzavření Smlouvy dle předchozích odstavců Klientem byla přijata. V tomto oznámení se Poskytovatel zavazuje uvést zvolený způsob úhrady Kurzovného.

 

IV. ROZVAROVACÍ PODMÍNKA

 

 1. Klient prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že u předem stanovených jazykových kurzů je nutné vyčerpat limitu míst v daném kurzu. Proto v případě, že po dobu platnosti návrhu na uzavření Smlouvy nebudou místa v kurzu naplněna, zaniknou marným uplynutím doby všechny takto uzavřené Smlouvy s tím, že se Poskytovatel zavazuje vrátit zaplacené Kurzovné dle zaniklých Smluv.
 2. Poskytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat o skutečnosti, zda nastala rozvazovací podmínka dle předchozího odstavce, a to zveřejněním oznámení na Webovém portálu.

 

V. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

 

 1. Předmětem plnění je výuka cizího jazyka ve skupinovém a individuálním kurzu pro veřejnost (dále jen „Kurz“) vyhlášeném Poskytovatelem pro příslušné období (dále jen „Výuka“).

 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

 

 1. Poskytovatel se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky.
 2. Poskytovatel má právo vyžadovat od Klienta vyplnění znalostního rozřazovacího testu za účelem doporučení vhodné úrovně kurzu. Poskytovatel si vyhrazuje právo nezapsat Klienta do jím zvoleného kurzu, pokud tento odmítne vyplnění rozřazovacího testu nebo pokud výsledek testu neodpovídá úrovni Klientem zvoleného kurzu.
 3. Splní-li Klient všechny podmínky pro přihlášení do kurzu a uhradí-li plnou výši Kurzovného, je Poskytovatel povinen mu rezervovat místo v příslušném kurzu. V případě, že byla již dosažena maximální kapacita Klientem zvoleného kurzu, může Poskytovatel Klientovi alternativně nabídnout jiný srovnatelný kurz nebo mu vrátit uhrazené Kurzovné.
 4. Poskytovatel je oprávněn jazykový kurz před jeho započetím zrušit. V takovém případě vrátí Klientovi plnou výši již uhrazeného Kurzovného.
 5. Z vážných důvodů může Poskytovatel zrušit jazykový kurz i v jeho průběhu. V takovém případě vrátí Poskytovatel Klientovi alikvotní výši uhrazeného kurzovného v závislosti na počtu vyučovacích hodin, které neproběhly.
 6. Jednotlivé jazykové kurzy nejsou vázány na konkrétní lektory a Poskytovatel má právo kdykoliv vyměnit lektora v průběhu kurzu. Výměna lektora není důvodem k reklamaci ze strany Klienta a neopravňuje jej k vrácení Kurzovného.
 7. Poskytovatel má právo v průběhu kurzu přeřadit Klienta, jehož jazykové znalosti neodpovídají úrovni zvoleného kurzu do jiného kurzu, jehož pokročilost lépe odpovídá Klientovým znalostem. Klientovi v takovém případě nevzniká nárok na vrácení kurzovného.

 

VII. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

 

 1. Klient je povinen Poskytovateli zaplatit za sjednaný kurz Kurzovné.
 2. Klient se zavazuje uhradit Kurzovné do 15 dnů od odeslání oznámení dle čl. III. 3 VOP Klientovi. V opačném případě platí, že Smlouva marným uplynutím lhůty k úhradě Kurzovného zanikla. Pro případ, že by Klient provedl úhradu Kurzovného opožděně, se Klient a Poskytovatel dohodli, že Poskytovatel není povinen zaplacené Kurzovné vracet, je však povinen v případě, že Klient bude akceptovat návrh na uzavření jiné Smlouvy, předmětné finanční prostředky přiřadit na úhradu Kurzovného dle této jiné Smlouvy.
 3. Odmítne-li Klient bez závažného důvodu (uznaného oběma stranami) absolvovat výuku, považuje se tato výuka za splněnou a Poskytovateli vzniká právo na úhradu Kurzovného. Klient nemá v případě neabsolvování zakoupeného jazykového kurzu na vrácení již uhrazeného Kurzovného ani jeho části.
 4. Klient má právo se před zahájením kurzu seznámit s učebnicí a dalším učebním materiálem, podle kterého bude jazykový kurz veden. Učební pomůcky nejsou zahrnuty v ceně kurzu a Klient je povinen si je obstarat na vlastní náklady.

 

VIII. ROZVRH VÝUKY

 

 1. Jazykové kurzy se konají pravidelně ve dnech a časech vypsaných v rozvrhu pro aktuální kurz. Neúčast Klienta na jednotlivých vyučovacích hodinách jej neopravňuje k vrácení jakékoliv části Kurzovného.
 2. Pro případ, že výuku nebude možno některý den ze závažných důvodů zajistit (např. náhlé onemocnění lektora), je Poskytovatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky.

 

IX. ČERPÁNÍ SLUŽEB

 

 1. Klient je oprávněn čerpat jazykový kurz oproti předložení dokladu o zaplacení Kurzovného.
 2. Smluvní strany se dohodly, že Klient je povinen předložit doklad o zaplacení Kurzovného nejpozději na začátku každého jazykového kurzu, jinak ztrácí nárok na poskytnutí jazykového kurzu.

 

X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

 

 1. Pokud se kterákoli Smluvní strana dopustí porušení Smlouvy a / nebo VOP, má druhá Smluvní strana nárok na náhradu škody v souladu a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy České republiky.

 

XI. REKLAMACE

 

 1. Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad.
 2. Pokud uzná Poskytovatel reklamaci Klienta za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě.

 

XII. OSOBNÍ ÚDAJE

 

 1. Klient před uzavřením smlouvy svým podpisem vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu jména, příjmení, adresy, telefonu a emailu Poskytovatelem za účelem zpracování osobních údajů a jejich využití pro  účely usnadnění objednávek Klienta. Dále svým podpisem potvrzuje, že jsem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) informován o právu přístupu ke svým osobním údajům a o dalších právech stanovených především v § 21  Zákona, včetně práva písemně požádat o poskytnutí informací o svých osobních údajích zpracovávaných Poskytovatelem a o poskytnutí vysvětlení, bude-li se domnívat, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se Zákonem. Klient se tímto poučuje o svém právu na odstranění takto vzniklého stavu, blokování nesprávných osobních údajů, jejich opravu, doplnění či likvidaci apod. Veškerá práva lze uplatnit písemně na adresu Poskytovatele. Tento souhlas Klient uděluje na dobu 5 (pěti) let ode dne jeho udělení.
 2. Osobní údaje Klienta nebudou využívány pro reklamní účely Poskytovatele. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze Poskytovateli a pouze jeho oprávněným zaměstnancům, obchodním zástupcům a smluvním partnerům, kteří zajišťují pro Poskytovatele splnění závazků, a to pouze v omezené míře, umožňující řádné plnění smluv.
 3. Klient souhlasí rovněž s tím, že mu může být nabízena/zasílána marketingová reklama Poskytovatele i prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací.

 

XIII. POUČENÍ SPOTŘEBITELŮ O JEJICH PRÁVU ODSTOUPIT OD SMLOUVY

 

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14-ti dnů ode dne následujícího po dni kdy Spotřebitel akceptuje návrh na uzavření Smlouvy.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat Poskytovatele: Global Investment Planners, s.r.o., IČ: 283 22 568, se sídlem Horní lán 9, Olomouc, PSČ: 779 00, e-mail nabelek@bez-jazykovky.cz, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).
 3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 4. Poskytovatel potvrdí Klientovi bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení od Smlouvy.
 5. Pokud Klient od Smlouvy odstoupí, vrátí Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Poskytovateli došlo oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které Poskytovatel od Spotřebitele obdržel.
 6. V případě, že Spotřebitel od Smlouvy odstoupí již po započetí kurzu a absolvování jeho části, zavazuje se Poskytovatel Spotřebiteli vrátit poměrnou část plateb.

 

XIV. ZÁVEREČNÁ UJEDNÁNÍ

 

 1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 23. 6. 2015